Philippines: ASEAN không là công cụ của các đại cường