Pháp muốn đồng hành với Việt Nam hiện đại hoá vũ khí quân sự