Ông Trump và phó tướng cân nhắc các vị trí quan trọng trong nội các