Ông Obama thăm Lào, cấp tiền giải quyết hậu quả chiến tranh Việt Nam