Ống nước nổ lớn, cột nước phun cao như tòa nhà 7 tầng ở Ukrainia

Ảnh: RT
Ảnh: RT