Ông Joe Biden chọn 3 điều phối viên ứng phó COVID-19

Từ trái qua, Bechara Choucair, Carole Johnson, và Tim Manning, những nhân sự quan trọng được ông Joe Biden bổ nhiệm vào nhóm ứng phó COVID-19. Ảnh: Kaiser Permanente/New Jersey Department of Human Services/Georgetown University School of Continuing Studies.
Từ trái qua, Bechara Choucair, Carole Johnson, và Tim Manning, những nhân sự quan trọng được ông Joe Biden bổ nhiệm vào nhóm ứng phó COVID-19. Ảnh: Kaiser Permanente/New Jersey Department of Human Services/Georgetown University School of Continuing Studies.
Từ trái qua, Bechara Choucair, Carole Johnson, và Tim Manning, những nhân sự quan trọng được ông Joe Biden bổ nhiệm vào nhóm ứng phó COVID-19. Ảnh: Kaiser Permanente/New Jersey Department of Human Services/Georgetown University School of Continuing Studies.
Lên top