Obama: Trump không đáng làm việc gì ngay cả ở cửa hàng tiện lợi