Nước nào có khả năng sẽ là điểm nóng COVID-19 tiếp theo?

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ ở khu vực chăm sóc tích cực của một bệnh viện tại Roma, Italia - điểm nóng COVID-19 ở Châu Âu. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ ở khu vực chăm sóc tích cực của một bệnh viện tại Roma, Italia - điểm nóng COVID-19 ở Châu Âu. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ ở khu vực chăm sóc tích cực của một bệnh viện tại Roma, Italia - điểm nóng COVID-19 ở Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top