Nội các Mỹ có thêm một bộ trưởng là doanh nhân giàu có