Những hóa thạch thách thức hiểu biết về nguồn gốc loài người

Hóa thạch vượn dạng người có thể tiết lộ nhiều điều, trong đó có bản chất của tổ tiên chung cuối cùng của loài người và vượn dạng người. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.
Hóa thạch vượn dạng người có thể tiết lộ nhiều điều, trong đó có bản chất của tổ tiên chung cuối cùng của loài người và vượn dạng người. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.
Hóa thạch vượn dạng người có thể tiết lộ nhiều điều, trong đó có bản chất của tổ tiên chung cuối cùng của loài người và vượn dạng người. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.
Lên top