"Những bóng ma nhảy múa" trong khám phá mới về vũ trụ

"Những bóng ma nhảy múa" trong vũ trụ. Ảnh: Đại học Western Sydney
"Những bóng ma nhảy múa" trong vũ trụ. Ảnh: Đại học Western Sydney
"Những bóng ma nhảy múa" trong vũ trụ. Ảnh: Đại học Western Sydney
Lên top