Nhật lo ngại cho sự an nguy của công dân mình ở Trung Quốc