Nhật lạc quan về quan hệ với Đài Loan, Trung Quốc nổi giận