Nhật đòi Trung Quốc giải thích lý do lắp radar quân sự trên giàn thăm dò dầu khí