Nhật Bản tính mở rộng căn cứ quân sự, cạnh tranh Trung Quốc ở Châu Phi