Nhật Bản có câu trả lời về tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông