Nhà lãnh đạo hạt nhân Trung Quốc dành cử chỉ đặc biệt coi trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng