Người Mỹ sợ điều tồi tệ sẽ đến cả từ Clinton và Trump