Người dân Singapore xếp hàng dài viếng cựu Tổng thống S.R.Nathan