Ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump và các hệ lụy