Nghiên cứu tại Singapore: Nói chuyện và hát cũng lây COVID-19

Thiết bị thu thập hạt aerosol khi thở ra Gesundheit-II trong nghiên cứu COVID-19 của Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Thiết bị thu thập hạt aerosol khi thở ra Gesundheit-II trong nghiên cứu COVID-19 của Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Thiết bị thu thập hạt aerosol khi thở ra Gesundheit-II trong nghiên cứu COVID-19 của Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Lên top