Nghiên cứu mới về thời gian virus gây dịch COVID-19 sống ngoài môi trường

Hình ảnh virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Hình ảnh virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Hình ảnh virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Lên top