Nghiên cứu mới về thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang

Nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang 7 ngày. Ảnh: Media Corp
Nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang 7 ngày. Ảnh: Media Corp
Nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang 7 ngày. Ảnh: Media Corp
Lên top