Nga-Trung tập trận “chiếm đảo” ở Biển Đông từ hôm nay