Nga-Trung kiên quyết ủng hộ nhau về chủ quyền giữa căng thẳng với phương Tây