Nga-Trung: Chuyển từ trung lập sang ủng hộ nhau ở Biển Đông