Nga-Thổ lại cần có nhau vì những mục đích chính trị của riêng mình