Nga tiếp tục trả đũa Mỹ, đình chỉ thêm thỏa thuận hạt nhân