Nga thử nghiệm tàu ngầm lớp Kilo thứ hai cho Việt Nam