Nga mời Philippines huấn luyện đặc nhiệm bảo vệ ông Duterte