Nga được khuyên “hạ nhiệt” để quen với sự mở rộng của NATO