Nga có “bom bố” hủy diệt gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ