Nga cân nhắc mở lại căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba