Nga cam kết không bao giờ bỏ người dân lại đằng sau lằn ranh đỏ