Nếu không “hãm”, tên lửa Triều Tiên đã có thể bay xa 2.500km