NASA trì hoãn phóng kính viễn vọng không gian James Webb

Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Ảnh: NASA
Lên top