Myanmar mở rộng đầu tư từ Việt Nam về ngân hàng, hàng không, viễn thông