Mỹ kích hoạt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc phản đòn

Công nhân nhà máy thép ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Công nhân nhà máy thép ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Công nhân nhà máy thép ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images