Mỹ không muốn đánh cược sự an toàn của Trump với Air Force One