Mỹ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam Bradley Bessire và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký bản ghi nhớ. Ảnh: USAID
Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam Bradley Bessire và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký bản ghi nhớ. Ảnh: USAID
Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam Bradley Bessire và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký bản ghi nhớ. Ảnh: USAID
Lên top