Mỹ bảo hết kiên nhẫn, Triều Tiên nâng cấp độ đe dọa chiến tranh hạt nhân