Một số nhà tù Hà Lan chuyển thành nơi vui chơi giải trí

Các nhà tù ở Hà Lan được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Các nhà tù ở Hà Lan được chuyển đổi mục đích sử dụng.