Moderna phát triển mũi tiêm chống biến thể COVID-19

Moderna đang phát triển vaccine chống biến thể COVID-19 và tăng cường năng lực sản xuất. Ảnh: AFP
Moderna đang phát triển vaccine chống biến thể COVID-19 và tăng cường năng lực sản xuất. Ảnh: AFP
Moderna đang phát triển vaccine chống biến thể COVID-19 và tăng cường năng lực sản xuất. Ảnh: AFP
Lên top