Mệnh lệnh quân sự cuối cùng của ông Obama thành công lớn