Malaysia bổ nhiệm "nam thần" 25 tuổi làm Bộ trưởng