Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có thể giúp Việt Nam phát triển năng lực biển