Lo Philippines thân Trung Quốc, Nhật trải thảm đỏ cho ông Duterte