Lo ghế cho bản thân, phe Cộng hòa đành tập hợp ủng hộ Trump