LHQ: Không chỉ Nga mà tất cả các bên phải tuân thủ ngừng bắn nhân đạo ở Syria