Lao động nhập cư trong dịch COVID-19: Ba quốc gia ASEAN, ba cách tiếp cận

Áp phích tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên đường phố Hà Nội. Ảnh: AFP
Áp phích tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên đường phố Hà Nội. Ảnh: AFP
Áp phích tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên đường phố Hà Nội. Ảnh: AFP
Lên top